aaa
Projekt s názvem “Administrativní servis STP v ČR z. s.” realizuje naše organizace již několik let.

Projekt je zaměřený na podporu organizačně administrativního servisu Svazu tělesně postižených v České republice z. s. (STP v ČR z. s.). Zahrnuje financování hospodářsko-správních a administrativních činností nutných k zabezpečení chodu centra STP v ČR z. s., které realizuje celostátní a regionální programy pro osoby se zdravotním postižením. Centrum STP v ČR z. s. jednak podporuje osoby se zdravotním postižením přímo prostřednictvím vlastních služeb poskytovaných v sídle organizace a jednak podporuje své organizačními jednotky po celé ČR. Centrum STP v ČR z. s. poskytuje svým organizačním jednotkám metodickou a odbornou pomoc pro zajištění chodu organizačních jednotek, ekonomické a právní poradenství týkající se fungování organizace, administrativní podporu při plnění zákonných povinností, apod. Příspěvek na činnost centra STP v ČR z. s. zajistí stabilitu provozu celého Svazu. Projekt tak prospěje celé členské základně STP v ČR z. s., jež je tvořena cca 29 000 členy, i dalším osobám se zdravotním postižením, které naše služby využívají. Díky příspěvku na provoz může centrum STP v ČR z. s. i jeho organizační jednotky pokračovat ve své činnosti a dále poskytovat a rozvíjet služby pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s. a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením. Díky realizaci projektu má hlavní spolek pokryty některé náklady na provoz a je tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a  poskytovaných služeb.

Jako součást projektu jsou realizovány školící a poradenské akce centra STP v ČR z. s. pro organizační jednotky zaměřené na informování a podporu fungování organizačních jednotek. Témata těchto akcí vycházejí z aktuálních potřeb organizačních jednotek. Místa a termíny realizace těchto akcí jsou plánovány dle zájmu a potřeb organizačních jednotek.

Dále je vydáván a rozesílán elektronický informační zpravodaj pro organizační jednotky. Informace ve zpravodaji jsou vybírány a zpracovávány se zaměřením konkrétně pro potřebu organizačních jednotek. Zpravodaj slouží jako informační prostředek mezi centrem STP v ČR z. s. a jeho organizačními jednotkami a umožňuje, aby se důležité informace dostaly najednou k organizačním jednotkám na všech úrovních. Jedná se o novou aktivitu započatou v roce 2021, která výrazně pomáhá zlepšit komunikaci uvnitř STP v ČR z. s. Podporujeme tak organizační jednotky při poskytování jejich služeb a řešení organizačních, finančních a jiných záležitostí.

Cílem školících a poradenských akcí a elektronického informačního zpravodaje je, aby organizační jednotky měly v souhrnné podobě aktuální informace ve srozumitelné formě, což jim umožní zajistit svou další existenci a realizovat činnosti a poskytovat služby pro cílovou skupinu kvalitním způsobem a v souladu s platnými právními předpisy.

Informační zpravodaje vydané v roce 2021 až 2023:
Informační zpravodaj speciál 2023 – daňové přiznání
Informační zpravodaj speciál 2023 – granty a dotace
Informační zpravodaj prosinec 2023
Informační zpravodaj listopad 2023
Informační zpravodaj říjen 2023
Informační zpravodaj červenec 2023
Informační zpravodaj speciální číslo 2022 – volby a sjezd
Informační zpravodaj speciální číslo 2022 – datové schránky
Informační zpravodaj prosinec 2022
Informační zpravodaj listopad 2022
Informační zpravodaj říjen 2022
Informační zpravodaj srpen 2022
Informační zpravodaj prosinec 2021
Informační zpravodaj listopad 2021
Informační zpravodaj říjen 2021
Informační zpravodaj srpen 2021
Informační zpravodaj duben 2021
Informační zpravodaj speciální číslo 2021 – účetní závěrky

V roce 2023 je do projektu zahrnuta také realizace celorepublikového sjezdu STP v ČR z. s., což je zasedání nejvyššího orgánu spolku, které se koná jedenkrát za 5 let. Sjezdu se účastní především zástupci organizačních jednotek na okresní úrovni (okresní, obvodní a městské organizace). Sjezd je dle stanov povinnou aktivitou, kterou musí spolek uskutečnit. Na sjezdu je vyhodnocována činnost spolku, jsou schvalovány koncepční materiály, probíhají volby do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. a součástí je také vzdělávací seminář pro zástupce zúčastněných organizačních jednotek. 

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů. Projekt navazuje na podpořené úspěšné projekty z let 2012 až 2022.

https://vlada.gov.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-program-podpora-vua-29495/