aaa
logo VVOZPV roce 2019 jsme realizovali projekt s názvem “Administrativní servis a PC kurzy STP v ČR z. s.“, který probíhal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Cílem administrativního servisu bylo formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s., které organizačně, metodicky a projektově řídí činnost svých organizačních jednotek po celé republice, a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením. Díky realizaci projektu měl hlavní spolek pokryty alespoň některé náklady na provoz a byla tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a kontinuita poskytovaných služeb zaměřených zejména na integraci osob se zdravotním postižením. Projekt byl přínosem pro členskou základnu STP v ČR z. s. i pro další osoby se zdravotním postižením, které naše služby využívají. Díky projektu se v roce 2019 podařilo zachovat činnost centra STP v ČR z. s. a zejména jeho projektových aktivit ve vztahu k jeho organizačním jednotkám, zachovat činnost podpořených organizačních jednotek STP v ČR z. s. a umožnit jim takové podmínky, aby mohly zlepšovat své služby a přispívat ke spokojenosti klientů.

Cílem PC kurzů bylo naučit účastníky základům práce s PC na běžné uživatelské úrovni, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v současném světě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti. Prostřednictvím počítačů se klienti naučili komunikovat, získávat nové informace a otevřely se jim nové nabídky, ke kterým dosud neměli přístup. Znalosti získané na PC kurzech zvýšily také možnosti pracovního uplatnění účastníků na otevřeném trhu práce. Kurzy dále umožnily účastníkům navázání nových společenských kontaktů, posílení sebevědomí a zvýšení možností seberealizace.

V PC kurzech se účastníci kurzů naučili základům ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (např. Word, Excel). Kurzy byly realizovány ve dvou úrovních, které na sebe zpravidla navazovaly – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Během roku 2019 se v rámci projektu uskutečnily čtyři kurzy pro menší skupiny účastníků (6 – 10 osob) s ohledem na individuální přístup a možnost přizpůsobení výuky zdravotnímu postižení účastníků. Kurzy probíhaly v plně bezbariérovém prostředí a pro všechny účastníky byly zdarma.

Pokud byste se chtěli kurzů zúčastnit v dalších letech, můžete se nám přihlásit jako zájemce.
Kontakt: Alena Říhová, Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.
Kurzy probíhají ve dvou termínech – jarním (obvykle únor až květen) a podzimním (obvykle září až prosinec).

Informace o kurzech můžete nalézt také na našich stránkách Kurzy počítačových dovedností pro začátečníky a mírně pokročilé.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a navazuje na podpořené úspěšné projekty z let 2012 až 2018, během kterých byl také realizován administrativní servis, byla podpořena realizace celorepublikového sjezdu STP v ČR z. s. a během kterých se uskutečnilo již 30 PC kurzů s účastí 221 klientů (2012: 5 kurzů, 37 klientů; 2013: 4 kurzy, 33 klientů; 2014: 4 kurzy, 35 klientů; 2015: 4 kurzy, 32 klientů; 2016: 4 kurzy, 34 klientů; 2017: 5 kurzů, 26 klientů; 2018: 4 kurzy, 24 klientů).

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/