aaa
logo VVOZPV roce 2018 realizujeme projekt s názvem “Administrativní servis a PC kurzy STP v ČR z. s.“, který probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Cílem administrativního servisu je formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s., které organizačně, metodicky a projektově řídí činnost svých organizačních jednotek po celé republice, a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením. Díky realizaci projektu mají hlavní spolek i pobočné spolky STP v ČR z. s. pokryty alespoň některé náklady na provoz a je tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a kontinuita poskytovaných služeb zaměřených zejména na integraci osob se zdravotním postižením. Projekt je přínosem pro členskou základnu STP v ČR z. s. i pro další osoby se zdravotním postižením, které naše služby využívají. Díky projektu by se v roce 2018 mělo podařit zachovat činnost centra STP v ČR z. s. a zejména jeho projektových aktivit ve vztahu k jeho organizačním jednotkám, zachovat činnost podpořených organizačních jednotek STP v ČR z. s. a umožnit jim takové podmínky, aby mohly zlepšovat své služby a přispívat ke spokojenosti klientů.

V roce 2018 je součástí projektu také uskutečnění celorepublikového sjezdu STP v ČR z. s., což je zasedání nejvyššího orgánu našeho spolku, které se koná jedenkrát za 5 let. Sjezdu se zúčastnili zástupci pobočných spolků na okresní úrovni (okresní, obvodní a městské organizace) a hosté. Sjezd je dle stanov povinnou aktivitou, kterou musí spolek uskutečnit. Na sjezdu se vyhodnocovala činnost spolku za předešlé období, byly schváleny koncepční materiály, proběhly volby do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. a součástí byl také vzdělávací seminář pro zástupce zúčastněných pobočných spolků na téma hlavní a vedlejší činnost pobočných spolků a daňové
povinnosti spolků.

Cílem PC kurzů je naučit účastníky základům práce s PC na běžné uživatelské úrovni, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v současném světě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti. Prostřednictvím počítačů se klienti naučí komunikovat, získávat nové informace a otevřou se jim nové nabídky, ke kterým dosud neměli přístup. Znalosti získané na PC kurzech zvýší také možnosti pracovního uplatnění účastníků na otevřeném trhu práce. Kurzy dále umožní účastníkům navázání nových společenských kontaktů, posílení sebevědomí a zvýšení možností seberealizace.

V PC kurzech se účastníci kurzů naučí základům ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (např. Word, Excel). Kurzy jsou realizovány ve dvou úrovních, které na sebe zpravidla navazují – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Během roku 2018 by se v rámci projektu měly uskutečnit čtyři kurzy pro menší skupiny účastníků (6 – 10 osob) s ohledem na individuální přístup a možnost přizpůsobení výuky zdravotnímu postižení účastníků. Kurzy probíhají v plně bezbariérovém prostředí a pro všechny účastníky jsou zdarma.

Pokud byste se chtěli kurzů zúčastnit, můžete se nám přihlásit jako zájemce.
Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.
Kurzy probíhají ve dvou termínech – jarním a podzimním.

Informace o kurzech můžete nalézt také na našich stránkách Kurzy počítačových dovedností pro začátečníky a mírně pokročilé.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a navazuje na podpořené úspěšné projekty z let 2012 až 2017, během kterých byl také realizován administrativní servis a během kterých se uskutečnilo již 26 PC kurzů s účastí 197 klientů (2012: 5 kurzů, 37 klientů; 2013: 4 kurzy, 33 klientů; 2014: 4 kurzy, 35 klientů; 2015: 4 kurzy, 32 klientů; 2016: 4 kurzy, 34 klientů; 2017: 5 kurzů, 26 klientů).

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/