————
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. (dále jen STP) v červnu 2007 ukončil realizaci projektu “Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Středočeského kraje” organizovaného v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Projekt soustředil na rozvoj lidských zdrojů, konkrétně na podporu sociální integrace tělesně postižených občanů Středočeského kraje. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Středočeského kraje.

Projekt probíhal v termínu od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 a jeho průběh pod naším vedením zajišťovali partneři organizací STP z Benešova, Kolína, Kutné Hory, Milína a Nymburku. Cílem projektu bylo podpořit tělesně postižené občany při jejich začleňování do společnosti a na pracovní trh.

Průběh projektu byl rozčleněn do jednotlivých aktivit, které se navzájem doplňovaly. Jejich přípravou byli pověřeni jak školení zaměstnanci projektu z řad regionálních organizací STP, tak i odborníci z jiných institucí. Tělesně postižení občané byli o projektu informováni prostřednictvím letáků a vývěsních tabulí umístěných v sídlech místních organizací STP, úřadů práce a na dalších veřejných místech. O projektu jsme širokou veřejnost informovali také na našich internetových stránkách. Na základě těchto upoutávek a osobního kontaktování partnerů se pak někteří občané s tělesným postižením rozhodli stát se aktivními účastníky projektu a využívat tak některé služby, které jsme v rámci projektu realizovali.

Mnohé aktivity projektu však byly přístupné všem zájemcům, nezávisle na tom, zda jsou či nejsou klienty projektu. To se týkalo pořádaných besed a seminářů zaměřených především na problematiku zaměstnávání tělesně postižených. Pozvaní hosté a pracovníci projektu informovali návštěvníky besed a seminářů o stavu pracovního trhu a možnostech jejich uplatnění na něm, dále pak přednášeli o novém sociálním zákoně atd. Účastníci seminářů a besed se mimo jiné dověděli o možnostech vyhledávání práce na internetu a o různých druzích zaměstnání prováděných přímo doma. Byli konfrontováni se zkušenostmi již pracujících tělesně postižených osob, což výraznou měrou podpořilo jejich odhodlání zkusit to také. Témata seminářů a besed se však nezabývala výhradně jen problematikou zaměstnání. Zúčastnění byli informováni o možnostech a podmínkách půjčování kompenzačních pomůcek či existenci tísňových linek, katalogu sociálních služeb a center denních služeb. Několik seminářů bylo zaměřených na výuku komunikačních dovedností, které mohou handicapovaní občané následně uplatnit při pohovorech s budoucím zaměstnavatelem. Semináře a besedy měly přispět hlavně k osvětě a motivaci TP a TTP a široké veřejnosti. Podle vysoké návštěvnosti jednotlivých seminářů a besed usuzujeme, že o danou problematiku byle zájem, a proto v této aktivitě zaměstnanci regionálních organizací STP pokračovali i po skončení projektu v rámci jeho udržitelnosti.

Speciálně pro klienty projektu byly uspořádány bloky výukových kurzů. Zájem projevili klienti o kurzy počítačových dovedností, administrativy, sebezaměstnání, ale i pracovně právní tematiky. Kurzy byly vedeny s ohledem na individuální potřeby tělesně postižených občanů, pořadatelé se snažili zajistit co nejkvalitnější lektory, nejlépe se zkušenostmi s danou cílovou skupinou. Podle průzkumu, který jsme provedli dotazníkovou formou na konci každého kurzu, vyplývá, že klienti hodnotili všechny kurzy velmi pozitivně a kromě nově nabytých vědomostí a dovedností, které nepochybně zvýší jejich šance při hledání práce, ocenili také příjemnou atmosféru kurzů, ve kterých často navázali nová přátelství. Měli tak možnost podělit se svými zkušenostmi a zážitky s podobně postiženými lidmi.

Náplní práce pracovníků projektu byla vedle přípravy klientů na zaměstnání formou seminářů a kurzů také jejich aktivní pomoc při vyhledávání zaměstnavatelů. Každý partner projektu evidoval seznam potencionálních zaměstnavatelů, jejichž kontakty získával po předchozí konzultaci s nimi. Zaměstnavatelé byli oslovováni přímo – telefonicky či osobně a nepřímo – prostřednictvím informačních letáků. Ty obsahovaly mimo jiné údaje o výhodách, které zaměstnavatel získá zaměstnáním tělesně postiženého člověka. Na základě této evidence pak bylo zdárně nalezeno pracovní místo více než 50 % klientů zapsaných do projektu. V rámci projektu byly zaměstnancům poskytovány bezplatné konzultace ohledně bezbariérových úprav pracovišť. Tato problematika byla probírána také na seminářích, aby byla zpřístupněna i tělesně postiženým občanům.

Pozitivní ohlasy klientů a zkušenosti jednotlivých pracovníků projektu nás utvrzovaly v tom, že naše práce má smysl a že je potřeba v ní pokračovat. Další tělesně postižení občané tak najdou práci a tím dají svému životu nový smysl. Vymaní se ze sociální izolace a stanou se rovnocennými pracujícími partnery občanů bez postižení.