—–
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. (dále jen STP v ČR, o.s.) dokončil v lednu 2008 realizaci projektu s názvem “Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Jihomoravského kraje” probíhajícího v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Projekt byl zaměřený na rozvoj lidských zdrojů, přesněji na podporu pracovního uplatnění a sociální integrace tělesně postižených občanů Jihomoravského kraje. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Jihomoravského kraje.

SROP JMK

Projekt probíhal v termínu od 1.9.2006 do 31.1.2008 a jeho průběh pod vedením STP v ČR, o.s. zajišťovaly regionální organizace STP v ČR, o.s.: okresní organizace Blansko, místní organizace Bořetice, městská organizace Brno, okresní organizace Hodonín a okresní organizace Znojmo.

Projekt byl určen pro tělesně postižené občany, kteří měli zájem zlepšit své šance při hledání práce a prohloubit své zapojení do společnosti, a byl přínosem jak pro tyto zdravotně postižené občany, kteří jen velmi těžko nacházejí pracovní příležitosti a chtějí si sami rozhodovat o své finanční situaci bez závislosti na sociálních dávkách, tak pro větší informovanost zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost zdravotně postižených osob, poskytnout zdravotně postiženým rozšiřující vzdělání a odborné dovednosti, podporovat je při hledání zaměstnání a začlenění do pracovního procesu, napomáhat navazování kontaktů mezi zaměstnavateli a zdravotně postiženými uchazeči o zaměstnání, podporovat informovanost zdravotně postižených osob a jejich začleňování do společnosti. V rámci projektu byly klientům nabízeny tyto aktivity: motivace a osvěta tělesně postižených občanů z daného kraje, jejich další vzdělávání v rámci výukových kurzů a pomoc při hledání zaměstnání. Smyslem projektu bylo vymanění tělesně postižených občanů ze sociální izolace, jejich začlenění na trh práce a zvýšení jejich životní standardu po materiální i duševní stránce.

V průběhu projektu absolvovali klienti kurzy pracovně právní problematiky, administrativních prací, počítačových dovedností a základů podnikání. Dále se zúčastňovali seminářů zaměřených především na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením a týkajících se např. oblasti psychologie, bezpečnosti práce, bezbariérovosti a životního prostředí. Klienti hodnotili všechny kurzy a semináře velmi kladně a kromě nově nabytých vědomostí a dovedností, které nepochybně zvýší jejich šance při hledání práce, oceňovali také příjemnou atmosféru a možnost podělit se se svými zkušenostmi a zážitky s podobně postiženými lidmi.

Náplní práce pracovníků projektu byla vedle přípravy klientů na zaměstnání formou seminářů a kurzů také aktivní pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů. Díky projektu se nám podařilo pro 68 zdravotně postižených občanů zapojených do projektu najít práci. V průběhu celého projektu poskytovali pracovníci zájemcům také poradenství v oblasti sociální a pracovně právní, zdravotní apod.

Projekt trvající 17 měsíců byl ukončen 31. ledna 2008. Do projektu byli dále jako partneři zapojeni: město Blansko, město Kyjov, město Šlapanice, obec Vrbice, Úřad práce Blansko, Úřad práce Hodonín, Úřad práce Brno-venkov, Úřad práce Břeclav.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Jihomoravského kraje.