logo CKZaaa
Vítáme Vás na stránkách projektu “Cesta k zaměstnání” (číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/35194). Projekt probíhal od března 2013 do prosince 2014.

Realizátorem projektu byl Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších zdravotně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Projekt jsme realizovali ve spolupráci s organizací Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

loga OPPA

Projekt byl určen pro všechny osoby se zdravotním postižením žijící na území hl. města Prahy. Více informací o projektu a možnosti se do projektu zapojit naleznete v ostatních odkazech na těchto stránkách.

Hlavním cílem projektu byla integrace osob se zdravotním postižením, do společnosti a na trh práce.

 

Mezi dílčí cíle projektu patřilo:

• Informovaní a motivovaní klienti. Motivace a aktivizace klientů k překonání sociální izolace a k zapojení se do pracovního procesu. Motivace klientů je základním předpokladem úspěchu dalších aktivit projektu, zejména pak je důležitá pro uplatnění na trhu práce. S klienty jsme průběžně pracovali, poskytovali jsme jim poradenství a podporovali je v jejich vlastní aktivitě. Pro zvýšení informovanosti a motivace jsme zajistili semináře a besedy

• kvalifikovanější klienti s praktickými dovednostmi. Vzdělávání klientů, zvyšování jejich kvalifikace, rozvoj jejich dovedností k nalezení nebo udržení pracovního místa a vedení OZP k samostatnosti přispívá k vyšší zaměstnanosti klientů a k vyšší šanci uplatnění na trhu práce. Provedli jsme zjišťování pracovních schopností klientů, rozvoj jejich dovedností a připravili jsme vzdělávací kurzy se zaměřením na zvyšování pracovních schopností. Byly realizovány i individuální rekvalifikační kurzy dle potřeb a schopností klientů. Naší snahou bylo poskytnout klientům vzdělání v oblastech, které jsou často vyžadovány zaměstnavateli a které umožní klientům rozvinout své schopnosti zejména v profesích, kde je jejich zdravotní handicap neomezuje (např. práce na Pc). Získané dovednosti jsou také uplatnitelné v běžném životě (např. komunikace).

• zaměstnání části klientů zapojených do projektu. Podpora klientů při hledání zaměstnání.

Projekt byl určen pro znevýhodněné osoby – trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy.
Projekt byl zaměřen na začleňování osob se zdravotním postižením postižením (OZP) na trh práce, cílové skupině přispěl ke zvýšení zaměstnatelnosti a k získání nebo udržení pracovního místa.

 

Aktivity

1. Motivace a aktivizace cílové skupiny
Cílem této aktivity bylo zvyšování motivace klientů ke vstupu nebo návratu na trh práce.
Konkrétní činnosti v rámci této aktivity:
a. motivační semináře
b. motivační besedy
c. informační semináře

2. Mapování pracovních možností a předpokladů
V rámci této aktivity jsme individuálně pracovali s jednotlivými klienty na mapování jejich možností na trhu práce.

3. Bilanční a pracovní diagnostika
Cílem bilanční a pracovní diagnostiky byla podpora souladu mezi schopnostmi a dovednostmi klientů a reálností jejich uplatnění na trhu práce.

4. Vzdělávání klientů
Realizovali jsme 2 typy kurzů – kurzy ovládání PC a individálně zvolené kurzy.

5. Rozvoj a nácvik pracovních dovedností klientů
Jako rozšíření ke vzdělávacím kurzům jsme nabízeli klientům semináře, kdy se jednalo o kratší bloky, než u kurzů, orientované na procvičování běžných pracovních úkolů, které povedou k lepší uplatnitelnosti klientů na trhu práce.

6. Umístění klientů na pracovní místa
Náplní dané aktivity bylo vytvoření nových pracovních míst a umístění části klientů na tato nově vytvořená místa nebo na existující volná pracovní místa.
a. Nové pracovní místo bylo vytvořeno u žadatele.
b. Klienti byli také s podporou mzdových příspěvků umístěni na volná existující nebo nově vytvořená pracovní místa u jiných zaměsnavatelů.

7.Poradenství a individuální podpora klientů
Během celého průběhu projektu a zapojení do aktivit mohli klienti narazit na situace, které nezvládali vlastními silami a u kterých bylo třeba poskytnutí další podpory. Při poskytování poradenství klienti mohli využívat nabídky osobních konzultací.

 

Tisková zpráva ukončení projektu Cesta k zaměstnání

Tisková zpráva Cesta k zaměstnání

 

Podrobnější informace o projektu a jeho realizaci najdete na oficiálních stránkách projektu http://cestakzamestnani5.webnode.cz/.