aaaaaa
Logo OPZ barevné

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. realizoval od listopadu 2017 do října 2019 projekt „Práce – součást aktivního života“. V Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo, tak podporoval lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání.

Do projektu se zapojilo celkem 57 klientů, kteří se průběžně účastnili jednotlivých aktivit projektu. Bylo třeba zmapovat pracovní možnosti a předpoklady jednotlivých klientů, abychom jim mohli poskytnout vhodně zaměřenou podporu a pomohli jim nasměrovat se při hledání zaměstnání správným směrem. 7 klientů prošlo bilanční a pracovní diagnostikou. Uspořádali jsme 2 rekvalifikační kurzy ovládání PC, které úspěšně absolvovalo 14 účastníků. Dále 6 klientů absolvovalo specifické rekvalifikační kurzy (pracovík v sociálních službách, florista, administrativní pracovník). Zrealizovali jsme celkem 46 seminářů zaměřených na motivaci, informování a rozvoj a nácvik pracovních dovedností a kompetencí. Poskytovali jsme klientům poradenství a individuální podporu dle jejich potřeb a možností. Umožnili jsme klientům přístup k PC a internetu (Jobklub). Díky projektu se podařilo nalézt zaměstnání pro 22 klientů na různých typech pracovních pozic, na různý rozsah pracovních úvazků a na různou dobu zaměstnání.

Místa realizace projektu:
– projekt probíhal v Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo

Kdo se mohl zapojit:
osoby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v těchto regionech, které byly ve věku od 50 do 64 let, nebo měly nízký stupeň vzdělání.

Termín realizace projektu: listopad 2017 – říjen 2019

Hlavní cíl projektu: zvýšit zaměstnatelnost zapojených klientů a umístit je na pracovní místa
Dílčí cíle: zvýšit informovanost, motivaci a aktivizaci klientů, zvýšit kvalifikaci klientů a zaměstnání části klientů

V rámci projektu probíhaly následující aktivity:

 • Motivace (Cíl aktivity: zvyšování motivace klientů ke vstupu nebo návratu na trh práce a informování klientů o jejich možnostech v pracovní oblasti. Činnosti: motivační a informační semináře, individuální motivace.)
 • Mapování pracovních možností a předpokladů (Cíl aktivity: vyjasnění možností jednotlivých klientů při uplatnění na trhu práce. Činnosti: individuální práce s klienty formou osobních pohovorů a konzultací.)
 • Bilanční a pracovní diagnostika (Cíl aktivity: podpora souladu mezi schopnostmi a dovednostmi klientů a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Činnosti: skupinové testování klientů a individuální pohovory se zaměřením na zjištění vhodného a reálného pracovního zaměření klientů.)
 • Rekvalifikace (Cíl aktivity: zvýšení pracovního potenciálu klientů a šancí na nalezení pracovního místa. Činnosti: rekvalifikační kurzy PC a další individuálně zvolené rekvalifikační kurzy, možnost příspěvku na dopravu při účasti na kurzech.)
 • Rozvoj a nácvik pracovních dovedností a kompetencí (Cíl aktivity: zvýšení uplatnitelnosti klientů na trhu práce, získání pracovních dovedností, orientace na trhu práce, zlepšení komunikačních schopností. Činnosti: vzdělávací semináře, přístup klientů na PC v místech realizace projektu.)
 • Umístění na pracovní místa (Cíl aktivity: zajištění pracovních míst pro část klientů pro získání pracovních zkušeností, upevnění pracovních návyků, získání praxe a navázání kontaktů se zaměstnavateli. Činnosti: zprostředkování zaměstnání, vytvoření nových pracovních míst nebo umístění klientů na existující volná místa – také s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.)
 • Poradenství a individuální podpora (Cíl aktivity: doplnění informací získaných na seminářích a kurzech, poskytnutí komplexní podpory během zapojení klientů do projektu a při hledání práce. Činnosti: osobní konzultace především v oblasti pracovní, sociální a zdravotní, poskytnutí publikací, příruček aj. pro samostudium klientů, individuální podpora poskytovaná pracovníky projektu.)

Kontakty:
Podrobnější informace o projektu vám mohou poskytnout pracovníci projektu:

 • manažer projektu: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz, adresa: Karlínské náměstí 25/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
 • koordinátor Hodonín: Karla Zbořilová, tel.: 725 822 050, e-mail: karla.zborilova@svaztp.cz, adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
 • koordinátor Zlín: Alena Merhautová, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz, adresa: Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín
 • koordinátor Znojmo: Marta Holátková, e-mail: martaholatkova@seznam.cz, adresa: Zámečnická 320/10, 669 02 Znojmo

aaa
Leták projektu:
Leták projekt
Plakát projektu

Články / tiskové zprávy:
Článek – tisková zpráva 11.2017
Nabídka PC kurzu Znojmo
aaa
aaa
Na tento projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007132 byla poskytována finanční podpora z Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.